İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

· Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,

· Borçlunun malvarlığının ararştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz,

· Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme,

· İstihkak davası, diğer icra hukuk davaları,

· Hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı,

· İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,

· İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması

· Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma,

· İcra ceza davaları